Regulamin uczestnictwa w kursie


 

§ 1
 

Zgłoszenie na kurs odbywa się drogą mailową, korzystając z adresu: info@bio-relax.cracow.pl lub wysyłając sms na nr 605 821 835. W przesłanym zgłoszeniu należy podać:

- nazwisko i imię

- nr telefonu komórkowego

- adres mailowy

- rodzaj kursu (np. masażu klasycznego w Krakowie)

Przesłane zgłoszenie jest równoznaczne z zapisaniem zgłaszającego na wstępną listę uczestników kursu.

W odpowiedzi, osoba zgłaszająca otrzyma zwrotnego maila lub smsa z prośba o podanie dodatkowych danych osobowych potrzebnych do dokumentów kursowych oraz zostanie podany nr konta bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę w ciągu 3 dni roboczych.

                                                                                  § 2
 

Po zaksięgowaniu zaliczki na koncie szkoły, zgłaszający otrzyma potwierdzenie oraz zostanie wpisany na ostateczną listę uczestników kursu.
Przesłane zgłoszenie uczestnictwa w kursie i wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

                                                                                  § 3
 

Nie wpłacenie zaliczki w terminie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w kursie i skreśleniem z wstępnej listy uczestników.

                                                                                  § 4


W przypadku niezgłoszenia się na kurs w wyznaczonym terminie i rezygnacji zgłaszającego z uczestnictwa w kursie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
W wypadku choroby zgłaszającego, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (L-4), Szkoła Masażu BIO-RELAX umożliwia uczestnictwo w kursie w innym terminie.

                                                                                  § 5
 

W przypadku małego zainteresowania danym kursem (minimum 4 osoby) Szkoła Masażu BIO-RELAX na 2 dni przed rozpoczęciem kursu ma prawo odwołać szkolenie bez możliwości roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłacone zaliczki zostaną zwrócone uczestnikom na ich konta bankowe.

                                                                                  § 6
 

Na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się kursu uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia pozostałej należności za kurs (kursy jednodniowe lub weekendowe) lub II i III raty w pozostałych kursach.

                                                                                  § 7
 

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany jest do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

                                                                                  § 8
 

Po zdanym egzaminie końcowym (nie dotyczy kursów jednodniowych i weekendowych) na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje dyplom i program kursu Szkoła Masażu BIO-RELAX w językach polskim i angielskim, zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN i fakturę na całość wpłaconych pieniędzy.
 

   § 9

 

Przesłane zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z zapisaniem zgłaszającego na wstępną listę uczestników kursu oraz wyrażeniem zgody na:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Masażu BIO-RELAX oraz firmy z nią współpracujące Bio-Styl, Biosport, Rehmed i leksykonmasazu.pl w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Szkoła Masażu BIO-RELAX informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIO-RELAX z siedzibą w Krakowie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Szkołę Masażu BIO-RELAX oraz firmy z nią współpracujące Bio-Styl, Biosport, Rehmed i leksykonmasazu.pl informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

§ 10

 


Administratorem Państwa danych osobowych jest

BIO-RELAX 31-868 Kraków os. II Pułku Lotniczego 3/110

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług na podstawie Państwa zgody. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co będzie skutkowało zakończeniem dalszej współpracy.